Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial

  La data de 6 Mai 2018, Ordinul 400/2015 pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entitatilor publice, a fost abrogat si inlocuit de catre Ordinul nr. 600/2018 privind aprobarea Codului controlului intern managerial al entitatilor publice, publicat in Monitorul Oficial la data de 7 mai 2018. Acest fapt aduce mai multe schimbari asupra intergii documentatii incepand cu anul 2018, modificari asupra denumirilor, formatului, continutului, gestionarea riscurilor, etc. Aceasta schimbare nu anuleaza obligatia fiecarei institutii publice de a implementa Sistemul de Control intern/managerial conform celor 16 standarde sau a il actualiza…

Read More

Ordinul 400/2015 actualizat pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entităţilor publice

O data cu publicarea in Monitorul Oficial al Romaniei , Partea I, Nr. 444, 22.06.2015, a Ordinului Secretarului General al  Guvernului, nr. 400/12/06/2015, numarul standardelor de control – intern managerial  a fost diminuat de la 25 la 16, dupa cum urmeaza: Standardul 1 – ETICA SI INTEGRITATEA Standardul 2 – ATRIBUTII, FUNCTII, SARCINI Standardul 3 – COMPETENTA, PERFORMANTA Standardul 4 – STRUCTURA ORGANIZATORICA Standardul 5 – OBIECTIVE Standardul 6 – PLANIFICAREA Standardul 7 – MONITORIZAREA PERFORMANTELOR Standardul 8 – MANAGEMENTUL RISCULUI Standardul 9 – PROCEDURI Standardul 10 – SUPRAVEGHEREA Standardul…

Read More

Control Intern Managerial – SCIM 400

     La momentul actual, legislatia in vigoare dicteaza ca toate insitutiile bugetare au obligatia sa implementeze sistemul de control intern managerial si sa actualizeze anual documentatia privitoare la procedurile formalizate (operationale si de sistem), in vederea implementarii celor 16 standarde reglementate de catre Ordinul nr. 400/2015, actualizat, modificat si completat prin Ordinul nr. 200/2016, pentru aprobarea Codului controlului intern/managerial al entitatilor publice.      In teorie, menirea acestor reglementari este de a simplifica, de a eficientiza si de „a asigura atingerea obictivelor entitatilor publice intr-un mod econimic,eficient şi eficace; respectarea regulilor externe…

Read More

Auditul intern

Considerente generale privind auditul intern Cadrul conceptual al practicilor profesionale elaborat de IIA (Institutul Auditorilor Interni din SUA) cuprinde două mari componente, respectiv Normele Obligatorii și Normele Recomandate cu Încredere.  Normele Obligatorii includ: – Definiția auditului intern; – Codul de Etică; – Standardele Internaţionale pentru Practica Profesională a Auditului Intern (Standardele); Normele Recomandate cu Încredere cuprind: – Documentele de poziţie – Îndrumarele practice – Ghidurile practice Definiția auditului intern: activitate independentă de asigurare obiectivă şi de consiliere, destinată să adauge valoare şi să antreneze îmbunătăţirea activităţilor organizaţiei. Ajută organizaţia în…

Read More

Etapele evaluării sistemului de control intern de către auditorii publici externi

Etapele evaluării sistemului de control intern de către auditorii publici externi Controlul financiar public intern este un subiect prioritar pentru auditul public extern realizat de Curtea de Conturi a României, pentru a determina dacă managerii instituțiilor publice aplică în practică prevederile legale ale sistemului de control intern/managerial. Este important ca evaluarea activităților de control intern și audit intern să se realizeze cu ocazia verificărilor efectuate de auditorii publici externi și să se ofere o garanție a faptului că atât controlul intern cât și auditul public extern acționează în mod sincronizat,…

Read More

Armonizarea controlului financiar public intern cu Acquis-ul comunitar

Noțiunea de acquis comunitar Acquis-ul comunitar reprezintă ansamblul de drepturi și obligații asumate de statele membre ale Uniunii Europene, normelor juridice ce reglementează activitatea Comunităților Europene instituțiilor UE, acțiunile și politicile comunitare. Acesta constă în: conținutul, principiile și obiectivele politice cuprinse în tratatele originare și în cele ulterioare ale Comunității Europene; legislația adoptată de către instituțiile UE pentru punerea în practică a prevederilor tratatelor (regulamente, directive, decizii, opinii și recomandări); jurisprudența Curții de Justiție a Comunității Europene; declarațiile și rezoluțiile adoptate în cadrul UE; acordurile internaționale la care Comunitatea Europeană…

Read More

Componentele controlului intern, conform INTOSAI GOV 9100

COMPONENTELE CONTROLULUI INTERN conform INTOSAI GOV 9100 ”Linii Directoare pentru Standardele de Control Intern în Sectorul Public” În anul 2001, la Congresul Organizației Internaționale a Instituțiilor Supreme de Audit (INCOSAI) s-a decis actualizarea Liniilor directoare INTOSAI pentru standardele de control intern în sectorul public, emise inițial în anul 1992, prin introducerea în document a tuturor aspectelor de evoluţie recentă, din domeniul controlului intern şi pentru a integra o serie de elemente ale modelului COSO (Controlul Intern – Cadru integrat). Prin integrarea acestuia în Liniile directoare – activitate realizată de către…

Read More

Considerente generale privind sistemul de control intern

Principii ale controlului intern Controlul intern trebuie realizat în baza mai multor principii, în literatura de specialitate făcându-se referire la: Principiul organizării care implică organizarea adecvată a fiecărei entități elaborându-se: organigrama care cuprinde, descrie toate structurile; manuale de proceduri care definesc: responsabilitățile; delegările de competență; sarcinile; modul de transmitere a informațiilor etc.; La entitățile mari este necesară organizarea separată a patru funcțiuni fundamentale realizate de persoane, ierarhii diferite: funcția de decizie care implică angajarea entității față de parteneri, salariați etc.; funcția de deținere de bunuri fizice și valori monetare (gestionarii);…

Read More

Istoric

Într-o lume în care comerţul şi investiţiile s-au extins la nivel internaţional, au fost încheiate tratate multinaţionale sau înţelegeri între diferite țări din lume, s-au realizat o serie largă de programe, comunicaţiile se realizează rapid prin INTERNET, iar accesul la informaţii este foarte facil, a apărut necesitatea introducerii unor sisteme de control intern puternice, în cadrul cărora să se poată aplica standarde recunoscute în plan internaţional şi care să fie înţelese în mod unitar, atât în sectorul public cât şi în cel privat, în vederea însănătoşirii economiilor naţionale şi a…

Read More

Structura ghidului

În prima parte a ghidului este prezentat un istoric al evenimentelor de impact care au dus la necesitatea implementării unui nou model de control intern în cadrul organizațiilor private și a celor din sectorul public. În capitolul următor, sunt prezentate considerentele generale ale sistemului de control intern, respectiv principiile, definirea, modelele și tipurile acestuia. Pentru o bună înțelegere a modului în care a fost stabilit noul sistem de control intern, sunt prezentate într-un capitol distinct componentele acestuia, astfel cum au fost preluate în Liniile directoare INTOSAI privind Standardele de Control…

Read More